Темперамент и характер

Темперамента и характера определят човешката индивидуалност

ТестостеронТемпераментът е  особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. Не е необходимо да се правят експериментални ,за да се определи , че едни от хората са спокойни, бавни, уравновесени, психичният им живот протича по една утъпкана линия. Други пък са бързи, сприхави, обидчиви, често сменят емоционалните си състояния.


Темпераментът се характеризира с бързината,съответно бавността в протичането на психичните процеси, характеризира се и с бързината на възникването им.
Третата особеност на темперамента се свежда до динамиката на протичането на психичните процеси. При едни хора процесите протичат с еднакъв темп и ритъм, при други хора и поведението и мисловната и емоционалната им дейност се характеризират с голяма променливост.


Следващия показателя  интензивност се определя  силата на протичането на процесите. При едни хора процесите се характеризират с голяма сила при други с по-малка сила.
Емоционалната възбудимост като свойство на темперамента изразява ритъма на протичане на емоциите в различните темпераменти. Силата на емоциите е също едно ярко очертаните свойства. Реактивността и активността също характеризират темперамента. Най-ярко тези свойства са очертани в двата крайни типа темперамента: флегматика и холерика. Психичните състояния ригидност, екстроверсия, интроверсия също са свойства на темперамента. Психологическата характеристика на темперамента е сложна. Той психично качество на личността, което определя индивидуалните процеси,състояния и свойства. Темпераментът притежава свойството да характеризира индивидуалното в психичната дейност.


Класификацията на темперамента принадлежи на древно гръцкия учен Хипократ. Той  определя четири  основни темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Той изхожда от основните за това схващания на философите за течностите в организма (кръв, слуз, бяла жлъчка, черна жлъчка) и в зависимост от пропорцията им обяснява наличието на един или друг темперамент. Юнг посочва две категории типове, т .е. два типа - екстроверти и интроверти.
Общата класификация на типовете висша нервна дейност може да бъде представена, както следва: 1.Сила и слабост; 2.Бързина и бавност; 3.Уравновесеност и неуравновесеност.

 

Психологическа характеристика на типовете темперамент:

Сангвиник - Силен, уравновесен, подвижен. Повишена реактивност. Смее се на висок глас по незначителни повод. Несъщественият факт може силно да го разсърди. Живо и с  възбуда откликва на всичко, което вниманието му. Жива мимика и изразителни движения. Бързо съсредоточава своето внимание. Понижена сензитивност. Висок праг на чувствителност. Не забелязва твърде слабите звукове и светлинни дразнители. Повишена активност. Много енергичен и работоспособен. Активността и реактивността са уравновесени. Лесно се подава на дисциплина. Бързи движения, бърз темп на речта, бързо се включва в нова работа. Бърз ум, находчивост. Висока пластичност. Чувствата, настроенията, интересите са много променливи. Бързо превключва от една работа на друга.  Екстровертен - откликва се на повече външни впечатления, отколкото на образи и представи за миналото и бъдещето

Холерик - силен, неуравновесен, инертен. Отличава се, както и сангвиникът, със слаба сензитивност, висока            реактивност   и  активност. Реактивността преобладава            над активността, поради това е необуздан, невъздържан, нетърпелив, избухлив. По-голяма устойчивост на стремежите и интересите, настойчивост, затруднения в превквючването на вниманието. Бърз психически тип.

Флегматик - силен, уравновесен, инертен. Слаба сензитивност. Слабо емоционален. Трудно бива разсмян, разгневен и опечален. При големи неприятности остава спокоен. Бедна мимика, неизразителни движения. Енергичен - отличава се с работоспособност. Голямата активност преобладава           над слабата реактивност. Отличава се            с търпеливост, издръжливост, самообладание. Бавен темп на движенията и речта. Не е находчив. Ригиден. Трудно превключва вниманието си, трудно се приспособява към нова обстановка. Интравертен. Трудно влиза в контакт с нови хора.
Меланхолик - слаб. Голяма сензитивност, повишена чувствителност. Извънредно докачлив. Болезнено чувствителен. Слаба реактивност, неизразителна мимика и движения. Тих глас, бедни движения, неизразителна мимика и движения, понижена активност. Неуверен в себе си, стеснителен. Не е енергичен. Лесно се уморява и е слабо работоспособен. Вниманието му лесно се отвлича и е неустойчив. Бавен психически тип. Ригиден, интравертен.

характерХАРАКТЕР - Понятието характер е тясно свързано с понятието ЛИЧНОСТ. Най-общо с него се означава съвкупността от психични свойства на личността, които определят поведението и спрямо обществото, социалната среда и най-вече взаимоотношенията и с другите хора. Всеки човек се отличава от другите със своето индивидуално психологическо своеобразие.


В психологията са се оформили три направления за характера: 1/. биологично - според него водещо в структурата на xapактepa е наследствеността; 2/.психоаналитично с представител З.Фройд, който не отрича наследствеността в характера, отдават приоритет на когнитивната система; 3/.регулативно, съгласно което характерът се разглежда във връзка с насочеността на човека. Характерът се разглежда като система от съществени и устойчиви свойства на личността, като при конкретизацията на тази постановка липсва единно становище у авторите. Характерът се определя като негов обичаен или постоянен в действията с маниер, изразяващ проявяването и целостта на личността
Характерът това е "съвкупност от индивидуално-своеобразни психични свойства, които се проявяват в типични за дадена личност Той изразява и отношението на човека към това, което го заобикаля - отношение към  хората,вещите ,себе си, труда. Хактерът съдържа в себе си както дълбоко индивидуални особености, формирани на основата на типа висша нервна дейност, на темперамента, така и типични за група хора, съсловие, класа черти, формирани в процеса на дейността под влияние на мирогледа, идеалите, морала. Той  е синтез от индивидуални и типични свойства на личността. Характерът обобщава характерни черти от емоциите, волята, потребностите, мотивите, интересите.
Характерът се изгражда на основава на свойства на темперамента, най-ярко се изразява чрез чертите на волята, които прерастват в негови черти. Характерът се изгражда на основата на типа висша нервна дейност, той е и първото равнище, което "се включва"  като функционално звено в структурата на характера. Темперамента се изгражда на основата на типа висша нервна дейност, той е второто динамично равнище, което също се просмуква  в структурата на характера. Третото равнище това са психичните състояния.
Характерът е интегрално свойство в психиката на личноcтта. В него рефлектират емоционални преживявания и интелектуални операции, рефлектират нравствени ценности и волеви характеристики. Може да се посочи,че чувства, воля и интелект изграждат една цялостна мрежа, в която са разположени чертите на характера.
Чертите на характера могат да бъдат класифицирани на две основи: 1) на основа на доминиращия им облик на чувства, воля, интелект, морал:; 2) по признака обобщеност и многозначност - спадат откровеността, великодушието и възвишеността.


Мога да бъдат посочени следните черти на характера с доминиращ нравствен облик: алтруизъм, безкористност, благородство, гостоприемство, гордост, двуличие, егоизъм, искреност.
Втората група са черти на характера с доминиращ интелектуален облик: вглъбеност, внушителност, впечатлителност, наблюдателност, хладина,  дълбочина, завист.
Към третата група спадат черти с доминиращ емоционален облик, а именно: добродушност, доверчивост, малоценност, мълчаливост, нежност, обичливост, привързаност, свенливост .
И към четвъртата група спадат черти на характера с доминиращ волеви облик :безстрашие, дързост, експанзивност, жертвоготовност, жестокост,  жизненост, практичност, импулсивност
Типологията на характера може да се изгради въз основа на доминиращата роля на съдържателно-структурната страна на личността. Проблемът за класификацията на характера остава неизяснен в психологията. В своя завършен вид класификацията включва 64 вида характери.

1.Силен,дълбок, многостранен, позитивно насочен, открит, хармоничен., 16. Силен, дълбок, пасивен,негативно насочен,хармоничен; 48. Слаб, дълбок, пасивен, едностранен, негативно насочен, затворен, дисхармоничен. ; Слаб, плитък, пасивен, многостранен, негативно насочен, затворен, дисхармоничен.
В исторически аспект могат да бъдат посочени различни типове характеристики като архитип характер, етнически и народностен, национален, характери изградени на основата на религиите, класов характер.
Въпреки различията в типовете характери човечеството носи в себе си общочовешки черти, макар че още е твърде рано да се говори за общочовешки характери.


Статия на Лили БарутчиеваАрхив общество:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com