Ефективния стил в деловото общуване

Лили Барутчиева

 

Лили БарутчиеваДеловото общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на  съвременното  общество.
В една социална среда общуването се налага като необходимост за осъществяване на контакт, взаимодействие, което има обратна връзка.
В основата на деловото общуване са заложени конкретни цели, които събеседниците си поставят и постигат. Участниците в това  взаимодействие преследват намеренията си като признак за добра ефективност е придържането към добрия тон и положителната нагласа към разговора.
В комуникационния процес  човек използва три елемента на личностния фронт, а именно символният смисъл на външния вид, символиката на жестовете и знаковата въоръженост на човека. По конкретно във външния вид се визира облеклото, което представлява едно ефективно средство в комуникацията. Облечен по определен начин, човек всъщност изпраща послания за своя статус към останалите хора. По облеклото може да се познае и професията на човека. Чрез дрехите си ние изразяваме нашата организация, нейната фирмена култура, сигнализираме за професията си, за личния си стил, темперамент, амбициозност и други.


Важен момент в деловото  общуване е извънкомуникативното (невербалното) поведение на личността. По време на диалога най-силно въздействащ е зрителния контакт. Очите се една от най-информативните части на лицето, чрез които могат да бъдат изпратени десетки оттенъци на характера и настроението – хитрост, радост, студенина, искреност, неувереност и други. Създаденият зрителен контакт трябва да се поддържа по подходящ начин, така че да не се натрапва и същевременно да изразява сигурност, категоричност, умерена настойчивост и доброжелателност. Гледането на страни не трябва да се допуска, тъй като то е признак на липса на уважение или недостатъчна заинтересованост от страна на участника в комуникацията. Важно е  да е налице т.н. и култура на общуване. Периодичното кимане също е препоръчително като това изразява одобрението и положителното отношение на човека към мнението на събеседника му.
Не трябва да се пренебрегва усмивката като жест в общуването. Усмивката би могла да се нарече “аксесоар” на комуникацията, може да заразява, развеселява, помага, успокоява. Чрез нея изречените думи от другия се толерират и същевременно се създава впечатление, че засегнатата тема е интересна за другата страна и изтрива всякакво съмнение за отегчение в някой от участниците в дискусията. Лекото навеждане към събеседника също изразява одобрение и положителна нагласа към обекта на комуникация.


Важно значение за невербалната комуникация е когато се налага да се общува с представители на друга страна, религия, етнос. Знаците и поведението не рядко се възприемат неадекватно и от това могат да възникват недоразумения и дори сериозни конфликти. Ето и няколко примера за интерпретация на жестове в различни държави. Разговорите например със скръстени ръце в Турция се  възприемат негативно, тъй като там хората ще си помислят, че казваш: “Отегчавам се ужасно”. Пръст върху слепоочията почти в цяла Европа означава, че някой е луд, но в Холандия значи: “Колко умно”. В Тайланд поради традиционната източна сдържаност не е прието деловите партньори да се докосват, докато в САЩ докосването е израз на доброжелателност и по време на разговор някой от партньорите може импулсивно да докосне другия по рамото и др.


Чрез невербалната комуникация могат да се приемат послания, съдържащи твърде богата информация. Като данни от изследвания може да се посочи, че около 7 % от въздействието върху хората е по словесен път, 38 % чрез въздействието на гласа, но 55 % - чрез езика на тялото.
Безспорно може да се каже, че добрият тон е стъпка към успеха. Този тон трябва да бъде тих, но същевременно да изразява увереност в изказването, като ясният израз и добре формулираните фрази, винаги оставят добро впечатление. Важно за ефективността в организационното общуване е стегнатия стил на израз, а именно поставянето на въпроси и отговор на такива, които да изразяват точно определени цели, интереси, желания за прогрес и ефективно сътрудничество с максимално задоволяване на интересите на страните – участници или на хората участващи в комуникацията. Важна предпоставка е и да се приложи добра “рамка” на изразяване, която може да предразположи ответната страна и да възникне напълно удовлетворяващ страните диалог, без да се нарушава хармонията на ефективността.


Ефективността на деловото общуване е постигането на положителни крайни резултати и затова всички положени усилия в тази насока биха били полезни. Ето защо трябва да се уважава гледната точка на събеседника, а ако тази посока според някои е погрешна трябва да бъде променена от този човек или точно аргументирана с убедителни доводи, не засягащи достойнството на другия.


Основен фактор за ефективното делово общуване е активното слушане, което гарантира за бъдещ успех. Изслушването на събеседника е важно правило в сферата на ефективното общуване. Вниманието е важно  да бъде концентрирано, за да не се изпуснат важни детайли от комуникационният процес. Слушането не е вроден навик, а изкуство, което има свои закони и което следва да бъде усвоявано и развивано. Да се слуша това означава съсредоточаване на вниманието и устойчив контакт, жестове които да доказват, че се слуша активно, стремеж да се възприемат и разберат както думите, така и емоциите на говорещия.
Изкуството да общуваш е преди всичко съпричастие към това, което казва събеседника, демонстрация на внимание и нарастващ интерес към думите му. Ние с всички сили се учим да говорим и пишем, но никой не се опитва да ни научи да слушаме. Активно слушайки, питайки, внимателно наблюдавайки събеседника ние можем да завладяваме сърцето му.


В средата, в която се извършва общуването е желателно да бъде уютна, комфортна, а може би и привлекателна. Гледането към очите и устните на събеседника се възприема също като положително отношение към темата на разговора.
Правилото “Отнеси се към чутото като към учене” кара човек максимално да се съсредоточи в изказването и да вникне в него, а също така и в подтекста на израза осъзнавайки цялата есенция и смисъл на чутото от него. Слушайки е добре  да се запаметява най-важното и полезното, така че то да стане достояние и на други, на които евентуално слушателя трябва да предаде необходимата информация.
Не случайно в историята на човечеството е документиран период, преди създаването на писмеността, през който хората са съхранявали множество знания в съзнанията си и са ги предавали на следващите поколения като безценни дарове. Това е запазвало идентичността на народите, които са владеели неоспоримото изкуство да слушат.


В процеса на деловото общуване, събеседниците е полезно да съхранят смисловата ситуация, възникнала в началото на комуникацията. Без споделен смисъл на ситуацията съвсем естествено настъпва дисонанс в общуването. Обектът на разговор трябва да следва логическа последователност, а хармонията на изказаното е гарант за ефективността на ситуацията и постигане на позитивната цел.
В процеса на комуникация следва  да се осъществи и контрол върху лошите навици, които често пречат за ефективното общуване в деловите среди. Никога не трябва да позволяваме да допуснем емоционалността да ни тласне към довършване на мисълта на другия, защото много важно е събеседника да бъде изслушван. Прекъсването  може да го разконцентрира или раздразни, а това е отрицателен ефект, който пречи на целите които са заложени в смисъла на ситуацията.
Не трябва да се сменя също така темата в процеса на комуникация. Това е груба стъпка, която дисхармонизира проведения до момента разговор. В случай на отегчение или незаинтересованост към даден коментар най-добрият може би вариант е елегантното пренасяне на обекта на комуникация към близък до него, като представлява един съвсем непретенциозен намек.


В редицата на това, което не трябва да правим ако искаме да постигнем ефективност в общуването е да избягваме да бъдем център на внимание. Това е вероятно положително явление в политическите среди, като символ на могъщество, власт, лидерство, умение да си силен , но в сферата на деловото общуване това внася негативна нота в повечето случаи. В деловите среди  хората сядат на една маса и търсят често сътрудничество, бизнес етика, лоялност. Партньорите, бъдещи или настоящи по-скоро имат нужда от толериране на качествата им и това представлява успешна “хватка” за добрия мениджър. Или казано с едно изречение: по скоро е да се изтъкват качествата на околните, като в никакъв случай не трябва да се подценяват личните, тъй като понякога те са стимул за останалите. В деловото общуване в определени моменти може да има лидер, който да бъде временно център на внимание и разбира се винаги има някой, който е по-добър от другите, но властващата позиция би могла да породи отрицателни нагласи, може да подтисне или да повлияе на самочувствието на околните и вместо целта “ЗА”, да се получи “ПРОТИВ”.


Ето защо нека основният  призив да бъде насочен към сътрудничество и установяване на положително заредена емоционална среда, в която да се получи удовлетвореност на всяка една от страните. Това е главната цел на деловитостта, която  е водеща позиция  в бизнес организациите.
Като извод може да се обобщи, че всеки индивид трябва да съумее да усъвършенства с помощта на техники и тренировки ефективните похвати на ниво организационно общуване и безспорно това ще бъде пътя към просперитет и реализация, а това от своя страна е в интерес на целия съвременен цивилизован свят.

Лили Барутчиева, -психолог и фирмен консултант

 

 Архив общество:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com