Хомофобия

Личностни корелати на хомофобията


(Личностни характеристики, които са свързани с омразата към гейове и лесбийки)
  Д-р Марк Е. Джонсън (психолог) Д-р Кристиана Бремс (психолог) Университет на Аляска в Анкоридж, САЩ и Д-р Пат Алфърд-Кийтинг, (психолог) Консултативен кабинет за студенти Университет на Южна Каролина, САЩ  

Накратко

Резултатите от обобщеното по-долу изследване показват, че хетеросексуалните мъже са по-хомофобски настроени от хетеросексуалните жени и че хомофобията може би намалява с възрастта на запитания. Хомофобията е свързана с ниска способност за емпатия и с по-високи нива на религиозност. Хомофобията е свързана с тенденция за отрицание на собствените проблеми (и търсене на вина у околните), както и с тенденция за отбягване на околните, а тенденцията за вглеждане в себе си е свързана с по-ниска хомофобия.

Увод

            Американската психологична асоциация и Американската психиатрична асоциация официално се изказаха още през 1970-те относно факта, че хомосексуалната ориентация нито е умствено заболяване, нито е сврързана с увреждания в труда, емоционалната приспособимост, или умствената компетентност. Върпреки това, в обществото продължават да съществуват негативно отношение към хомосексуалните лица. Социалните психолози, които изследват това негативно отношение, са създали въпросници за измерване на хомофобията.

            Психологическите изследвания показват, че хомофобията корелира (свързана е със) сексизма (дискриминативно отношение въз основа на пола), преувеличените сексуални роли (хипер-мъжественост, “мъжкареене”), расизма и авторитарианизма (подкрепата на приципите на фашистка или авторитарна идеология). В някои изследвания, религиозността също показва взаимовръзки с хомофобията.

            Настоящото изследване разглежда три личностни характеристики и тяхната връзка с хомофобиата: (а) емпатия (способността за емоционално съпреживяване), (б) религиознос, и (в) адаптивните умения (coping skills). Във всички анализи се конролират статистически възрастта и полът на участниците, за да не повлияят те на резултатите.

 

Метод

            Извадка.

            Участниците (411 жени и 303 мъже) бяха самоидентифицирали се хетеросексуални индивиди на възраст между 18-53 години (М=21.29, СО=5.51, Мед=19), предимно американци от европейски произход (80.8%), с поне гимназиално образование. Болшинството бяха неомъжени/неженени (83.3%). От тази извадка, 133 жени и 120 мъже участваха в изследването за емпатия, 143 жени и 78 мъже участваха в изследването за религиозност и 115 жени и 125 мъже участваха в изследването на умения за адаптация.

            Инструменти.

            Скала за хомофобско отношение (Homophobia attitude scale). Този въпросник от 11 въпроса дава общ резултат за “хомофобиа”, както и отделни резултати за двата си компонента: Афективен фактор (негативни емоционални реакции спрямо хомосексуалните лица) и Вярвания (убеждението, че хомосексуалността се заучава и може да бъде променена). В даденото изследване данните позволиха Афективния фактор да се раздели на още два фактора: Физическа близост (дискомфорт в присъствието на хомосексуални лица) и Човешки права (отказване на правата на хомосексуалните лица).

            Индекс на междуличностна реактивност. Този въпросник от 28 върпоса измерва четири аспекта на емпатията: Вземане на перспективи (способността човек да се постави на мястото на другия), Емпатична загриженост (чувства на симпатия и загриженост към другия), Фантазия (способността човек да си представи какво изпитват и преживяват измислени герои) и Лична тревожност (чувства на тревожност по време на интензивни момети в общуването).

            Скала на Шефърд. Този въпросник с 38 въпроса измерва общото ниво на религиозност, както и два от нейните компоненти: под-скала на Вярата (до каква степен човекът има религиозни вярвания) и под-скала на Пътя (до каква степен той или тя се придържа към вярванията си в поведението си).

            FIRO-Cope. Този инструмент измерва адаптационните умения. Участникът получава определен брой точки за всеки от шест стила на адаптация: Отрицание (denial), Изолация от хора (isolation), Проекция (projection), Регресия (regression) и Обръщане срещу аза (turning against the self). По-ниският брой точки във всяка от тези области означава по-голяма вероятност човекът да използва дадения механизъм за адаптация.

 

Резултати

 

1. Полови различия

Мъжете имаха статистически значими по-високи резултати отколкото жените на хомофобските показатели Физическа близост и Човешки права, докато жените имаха по-високи резултати на хомофобски Вярвания.

2. Възраст

Контролирайки статистически за пол, възрастта имаше статистически значими корелации с общия брой точки хомофобия и с отделните компоненти. С увеличаването на възрастта, хомофобията намаляваше, докато вярването, че хомосексуалността има генетична основа се увеличаваше.

3. Емпатия

Вземането на перспектива и Емпатичната загриженост бяха отрицателно и статистически значимо свързани с общата хомофобия и с компонента й Човешки права. Вземането на перспектива беше отрицателно свързано с Физическа близост. Резултатите показват, че по-високите нива на способност за емпатия са свързани с по-ниска хомофобия.

4. Религиозност

Резултатите показват, че общата хомофобия е свързана (статистически значими парциални корелации) с по-високата религиозност. Вярването, че хомосексуалността има генетична основа е отрицателно свързано с религиозността.

5. Адаптационни умения/стил

Отрицанието (отричане на съществуващи лични проблеми или отрицателни емоции) имаше статистически значима корелация в обратна посока с Човешки права. Изолацията от хора беше отрицателно свързана с хомофобски Вярвания. Обръщане срещу аза беше положително свързано с общата хомофобия. Тъй като по-ниски резултати на FIRO-Cope означават по-голямо присъствие на адапционния стил, резултатите означават както следва: Колкото повече Отрицание и Изолация от околните, толкова повече хомофобия; Колкото повече Обръщане срещу аза, толкова по-малко хомофобия.

Заключение

Хората, които се вглеждат в себе си и осъзнават проблемите в собсвения си живот вероятно са по-малко склонни да търсят вина у другите и да потъпкват правата им. Това вероятно обяснява защо Обръщане срещу аза е свързано с по-малко хомофобия. Хората, които използват Отрицание търсят вината за собствените си проблеми в околния свят и в другите хора. Вероятно заради това те са по-склонни да отричат праватана хомосексуалните хора. Хората, които използват Изолация от хора като средство за справяне с проблемите си вероятно имат по-малко реалистична представа за обществото и за хората около тях, поради което и хомофобията им в по-висока (те имат нереалистични Вярвания за хомосексуалните).

Способността за емпатия е свързана с по-малко съпричастие към околните и съответно с по-ниска хомофобия, докато религиозността е свързана с по-висока хомофобия.

 
Архив общество:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com